Projeler

TÜB?TAK-ARDEB Projeleri 

 • Hiperspektral Görüntülerde Piksel Alt? Yakla??mlarla S?n?fland?rma Ba?ar?m?n?n Artt?r?lmas? (2011-2013). TÜB?TAK, 111E052. Görevi: Proje Dan??man? ve Proje Fikri Sahibi. (Tamamland?)
 • “H?perSpektral S?n?fland?rma, bölütleme vE Tan?ma (HISSET)” (2007-2009). TÜB?TAK Ara?t?rma Projesi, EEEAG/107E011. Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)
 • En Uygun Süzgeçleme Temelli Çoklu Tan?mlamal? Kodlama (2007 -2009). TÜB?TAK Ara?t?rma Projesi, EEEAG/107E155, Görevi: Proje Dan??man? ve Proje Fikri Sahibi (Tamamland?)
 • Ar?iv Filmleri ?çin Görüntü Kalitesi Onar?m? (2003-2005), TÜB?TAK Ara?t?rma Projesi, EEEAG/103E007, Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)
 • X-I??n? ?le K?z?lötesi Bölgesi Aras?nda Yay?lan elektromanyetik Spektrumlar?n Kaydedilmesine Yönelik Spektrometrelerin Tasar?m? ve Gerçeklenmesi (2005-2008), TÜB?TAK Kariyer Projesi, TBAG/104T158, Görevi: Ara?t?rmac?. (Tamamland?)
 • Görüntü ??leme Yoluyla Video Stabilizasyonu (2001-2003), TÜB?TAK Ara?t?rma Projesi, EEEAG/101E006, Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)
 • Kimlik Tespiti için ?ris Tan?ma, TÜB?TAK Ara?t?rma Altyap?s?n? Destekleme Projesi (2003-2004), EEEAG/103E018 (EEEAG-AY-49), Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)

TÜB?TAK-?K?L? ??B?RL??? PROJELER?

 • Dü?ük Karma??kl??a Sahip Hareket Kestirim Yakla??mlar? ve Bunlar?n Yonga Üzeri Sistem Tasar?mlar? (2008-2010). TÜB?TAK ile Kore Ara?t?rma Vakf? (Korea Research Foundation – KRF) ikili i?birli?i program? kapsam?nda 107E179 nolu Ara?t?rma Projesi kapsam?nda desteklenmektedir. (Güney Kore’nin Seoul National University i?birli?i ile) Görevi: Proje E? Yürütücüsü ve Proje Fikri Sahibi. (Tamamland?)
 • “S?k??t?r?lm?? Video Kalitesinin ?yile?tirilmesi için Optimal ve Optimale-Yak?n Son-Süzgeçleme” (2007-2009). TÜB?TAK ile Kore Ara?t?rma Vakf? (Korea Research Foundation – KRF) ikili i?birli?i program? kapsam?nda 106E115 nolu Ara?t?rma Projesi kapsam?nda desteklenmektedir. (Güney Kore’nin Chung-Ang Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli?i Bölümü i?birli?i ile) Görevi: Proje E? Yürütücüsü ve Proje Fikri Sahibi. (Tamamland?)

ULUSLARARASI PROJELER

 • Deney Hayvan? Davran?? Analizi için Bilgisayarla Görme Yöntemleri. (2007-2009) Lundbeck, Danimarka taraf?ndan desteklenmektedir. Görevi: ?? Paketi Yürütücüsü. (Tamamland?)
 • Image Processing with NI Equipment, National Instruments, USA, (2001-2002) Akademik ??birli?i, Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)
 • Birden fazla mikrofon kullanarak DSP ile konu?mac? konum belirlenmesi, Texas Instruments, Europe, TIARA Projesi, USA (2001-2002), Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)

SANAY? BAKANLI?I SANTEZ Projeleri

 • Radar Say?sal Video Da??t?m Sistemi için Radar Sinyal ??leme Cihaz?, Sanayi Bakanl??? ve Havelsan A.?. taraf?ndan SANTEZ projesi kapsam?nda desteklenmektedir. Proje Yürütücüsü (2013-2015)
 • Oto Lasti?i S?rt Profilinin Üç Boyutlu Deformasyon Ölçümü, Sanayi Bakanl??? ve Pirelli taraf?ndan 00795.STZ.2011-1 nolu SANTEZ projesi kapsam?nda desteklenmektedir. Proje Yürütücüsü (2011-2013) (Tamamland?)
 • Say?sal Video Stabilizatörü” (2009-2011). Bu çal??ma Sanayi ve Ticaret Bakanl??? ve TR Teknoloji Ltd.?ti. taraf?ndan 00487.STZ.2009-2 nolu SANTEZ projesi kapsam?nda desteklenmektedir. Görevi: Proje Yürütücüsü. (Tamamland?)

DPT Projeleri

 • Medikal Elektro-Optik Sistemler Ara?t?rma Laboratuar? (MEOS) (2011-2013). DPT 2011K120330, Görevi: Proje Yürütücüsü (2011-2013).
 • ?leri Disiplinler Aras? Ara?t?rma Laboratuarlar?-??DEAL (2008-2010). DPT 2003K120790, Görevi: ?? Paketi Lideri .(Tamamland?)
 • E-Devlet ?çin Bilgisayar Destekli Görsel Dökümantasyon, Ar?iv Sistemleri, ?mge ve Video Endeksleme, Video ?leti?imi, Ço?ulortam Veritabanlar?, DPT, Yayg?nla?t?r?lm?? Ulusal ve Uluslararas? Projeler (YUUP) (2004-2006), DPT 2004K120720, Görevi: ?? Paketi Yürütücüsü ve Ara?t?rmac?. (Tamamland?)